Arduino ProjeleriTeknoloji

Arduino ile araba için start-stop butonu yapımı

Hikaye Öne Çıkanlar
 • arduino ile araç için start-stop butonu yapımı

Dünya üzerinde en çok kullanılan prototipleme kartı olan ARDUINO kartları ile yapılamayacak olan elektronik proje yoktur desek yalan olmazdı. Bu ilk projede yeni nesil araçlarda görmeye alıştığımız start-stop butonu uygulamasını paylaşıyoruz.

Öncelikle bilmeyenler için start-stop butonu arabanızı çalıştırmak için kullanılan kontak anahtarının yerine geçmektedir. Biz bu yazıda aynı kontak anahtarı gibi davranacak olan basit bir butondan bahsediyor olacağız fakat gerek araç güvenliği gerekse sürüş emniyeti için alınması gereken önlemleri almadan bu uygulamayı aracınızda denememenizi önemle hatırlatırız.

Bu projede ihtiyaç duyacağımız bileşenlere gelirsek;

Arduino Uno

4lü 12V Röle Modulü

Buton

Çeşitli Boylarda Kablo

Araba ve Elektrik Bilgisi 😀

Arduino Kodu

//Engine Start/Stop System - Steuerung - Starten Modul
//Designed and programmed by Daniel Dias de Moraes
//Tested on FIAT Uno Mille 1.0 - Carburated Engine (Gasoline)
// VERSION 4.3a - 24/04/2022


//================== Include Library
#include "pitches.h"
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>


//================== SET-UP PINS
const int StartBTN   = 13;
const int IgnitionRLY = 12;
const int StarterRLY  = 11;
const int StatusLED  = 10;
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544 (3, 4, 5, 6, 7);

//================== SET-UP VARIABLE
int EngineState = 0; //Control the state of engine, Stand-by 0, Starting-up 1, Running 2, Shutting-down 3;
int StartStatus = 0; //Start Button Status, alternate between engine states;
int StartValue = 0; //Start Button Value;
int StartValue2 = 0; //Start Button Value 2;
int StartRetry = 0; //Retry count for engine unsucessful Start-up;
int Timeout   = 0; //Timeout for multiple events;
int Flag    = 0; //Flag to mark events that have to occur only one time

//-----------------= Variables for rotation sense
volatile byte rpmcount;
unsigned int rpm;
unsigned long timeold;

void rpm_fun()
{rpmcount++;}

//-----------------= 


//======================================== SET-UP I/O ======================================================//
void setup ()
{
 Serial.begin(9600); //Serial Communication
 
//----==== Welcome Tone
    noTone(A0);      
    tone(A0, NE5, 600);
    delay(275);
    noTone(A0);
    delay(50);  
    noTone(A0);      
    tone(A0, NE6, 600);
    delay(200);
    noTone(A0);
 
 
//----==== Set-Up LCD
 
 
 //=======================FIAT SPLASH SCREEN 
 display.begin();
 display.setContrast(60);
 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(2);
 display.setTextColor(BLACK);
 display.setCursor(16,0);
 display.println("FIAT");
 display.setCursor(20,16);
 display.setTextSize(2);
 display.println("Uno  Mille");
 display.display();
 delay (1750);
 
 //======================PROTOTYPE VER DISPLAY
 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(1);
 display.setCursor(20,8);
 display.println("Welcome");
 display.setCursor(10,24);
 display.println("Ubermacht");
 display.setCursor(4,32);
 display.println("Auto-Kontrol");
 display.setCursor(0,40);
 display.println("Prototype V4.3a");
 
 display.display();
 delay (1000);
 
//----==== Outputs and Inputs Set-Up
 pinMode(StatusLED,  OUTPUT); //Status LED
 pinMode(StartBTN,   INPUT); //Start Button
 pinMode(IgnitionRLY, OUTPUT); //Ignition Relay/Control
 pinMode(StarterRLY, OUTPUT); //Starter Relay/Control
 
 
//----==== Tachometer reading set-up 
 attachInterrupt(0, rpm_fun, CHANGE);
  rpmcount = 0;
  rpm = 0;
  timeold = 0;
}

//=====================================--- LOOP ---==============================================//
void loop ()
{

//========== Engine RPM Reader 
 detachInterrupt(0);
 rpm = 30*1000/(millis() - timeold)*rpmcount;
 timeold = millis();
 rpmcount = 0;
 attachInterrupt(0, rpm_fun, CHANGE);
 Serial.print(rpm); 

 
//========= Button Read;
 StartValue = digitalRead (StartBTN);
 

//----------------============ Button Press Verification 
 if (StartValue != StartValue2)
 { 
 if (StartValue == HIGH) 
   { 
    StartStatus ++;
    Serial.println(StartStatus);

    noTone(A0);      
    tone(A0, NF5, 600);
    delay(100);
    noTone(A0);
    delay(80);
    tone(A0, NF5, 600);
    delay(100);
    noTone(A0);   
   }
 }
 StartValue2 = StartValue;
//----------------============ 
 
 
 
//------------------------------ Stage 0 - Idle - DISABLED IN THIS VERSION
 if (StartStatus == 0)
 {
  /*
  Serial.println("Stand-by Mode - Waiting for Start - E0S1");
  // Display Message on LCD
  lcd.clear();
  lcd.print("  SYSTEM OFF  ");
  lcd.setCursor (0,2);
  lcd.print(">>>Press Starter");
  */ 
  //Check if everything is off;
  digitalWrite (StarterRLY, LOW);
  digitalWrite (IgnitionRLY,LOW);
  digitalWrite (StatusLED, LOW);
  StartRetry = 0;
  Timeout  = 0;
  Flag    = 0;
  
  if (rpm > 0) //If ON goes to Stage 5 - Running
    {StartStatus = 5;}
  else
    {StartStatus = 1;}
    
  delay (10);
  
 }

//------------------------------ Stage 1 - Ignition 
 if (StartStatus == 1)
 {

  Serial.println("Start Mode - Waiting for Confirm - E0S2");
  
  //-------- Display Timeout Message
 display.setTextColor(WHITE, BLACK);
 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(1);
 display.setCursor(0,0);
 display.println(" ENGINE OFF ");
 
 //display.setTextColor(BLACK,WHITE);
 display.setTextSize(1);
 display.setCursor(0,8);
 display.println(" Hold Start ");
 display.display();
 
  StartRetry = 0;
  Timeout =  0;


  //~~~~~~~~~~~~ Create LED Hold effect
  digitalWrite (IgnitionRLY, HIGH);
  
    for(int fadeValue = 0; fadeValue <= 255; fadeValue +=5)
     {
      analogWrite(StatusLED, fadeValue);
      delay(3);
     }
   
   for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=5)
     {
      analogWrite(StatusLED, fadeValue); 
      delay(3);
     }
     delay(100); 

   //~~~~~~~~~~~~ TIME OUT SYSTEM (IN CASE OF STAGE ZERO ACTIVE)
   /* Timeout ++;
    
    if (Timeout > 8)
    {
     StartStatus = 0;
     Timeout =  0;
    }*/
    
  if (rpm > 200) //If ON goes to Stage 5 - Running
    {StartStatus = 5;}
  else
    {StartStatus = 1;}
  
 }

//------------------------------ Stage 2 - Starting up 
 if (StartStatus == 2)
 {
  Serial.println("Start up Procedure - Start on Course - E1S3");
  
 display.setTextColor(WHITE, BLACK);
 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(1);
 display.setCursor(0,0);
 display.println(" ENGINE START ");;
 
 display.setTextColor(BLACK,WHITE);
 display.setTextSize(1);
 display.setCursor(0,8);
 display.println(" Starting Up ");
 display.display();
  

  
  //-------------========= LED Effect before start;
  
  for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=5)
    {
    analogWrite(StatusLED, fadeValue); 
    delay(10);
    }
    
  digitalWrite(StatusLED, LOW);
  delay (500);

  for(int fadeValue = 0; fadeValue <= 255; fadeValue +=5)
    {
    analogWrite(StatusLED, fadeValue);
    delay(10);
    }
   //-------------=========
  
  //--- Ensure Ignition relay is ON 
  digitalWrite (StarterRLY, HIGH);
  
  //--- Ignition for 0.5 sec
  digitalWrite (StatusLED, HIGH);
  delay (500);
  digitalWrite (StarterRLY, LOW);
  
  //--- Follow next stage - Start-up verification
  Serial.println("Start up Procedure - Test of engine start up - E2S1");
  StartStatus = 3;
  delay (500);
 }

  
 
//------------------------- Ignition verification
 if (StartStatus == 3)
 { 
  Timeout ++; //Timeout happens to let engine stabilize revs or ensure unsucessfull start
  delay(50); 
  /* ************* LCD DISABLED *************
  Serial.println ("Testing Ignition - E2S2");
  Serial.println ("RPM is: ");
  Serial.print (rpm);
  */
  
  //------====== On verification if engine ON or OFF
  
  if (Timeout > 10) //While timeout is not complete test doesnt happen
    {
     if (rpm > 0) //If ON goes to Stage 5 - Running
      {
      StartStatus = 5;
      }
 
      else // If OFF goes to Stage 4 - Retry
      {
      delay (250);
      StartStatus = 4;
      Timeout = 0; 
      } 
    }
    
  else // If timeout not reached, tests again and ++ on Timeout variable
    {
     StartStatus = 3;
    }
 }
 
 //==============================Retry System 
 if (StartStatus == 4)
 {
  Serial.println ("Ignition Retry - Could not start, will retry...");
  
 display.setTextColor(WHITE, BLACK);
 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(1);
 display.setCursor(0,0);
 display.println(" ENGINE START ");
 
 display.setTextColor(BLACK,WHITE);
 display.setTextSize(1);
 display.setCursor(0,8);
 display.println(" Start Failed ");
 display.display();
 
 delay (500);
  
  //------====== On verification if started
  if (StartRetry < 2 && rpm > 0)
  {
   StartRetry =0 ;
   StartStatus = 5;
   delay (300);
  }
  
  //------====== On verification if unsucessful
  if (StartRetry < 2 && rpm < 30)
  {
   //Retry Tone      
   noTone(A0);
   tone(A0, NG4, 600);
   delay(650);
   noTone(A0);
   
   display.setTextColor(WHITE, BLACK);
   display.clearDisplay();
   display.setTextSize(1);
   display.setCursor(0,0);
   display.println(" ENGINE START ");

   display.setTextColor(BLACK,WHITE);
   display.setTextSize(1);
   display.setCursor(12,8);
   display.print("Retrying");
   display.display();
   delay (500); 
   
   StartRetry ++;
   StartStatus = 2;
   delay (300);
  }
  
  else //------====== On verification is unsucessfull more than three then, give up
  {
      //End-of-Tries Tone
      noTone(A0);
      tone(A0, NG4, 600);
      delay(110);
      noTone(A0);
      delay(80);
      tone(A0, NG4, 600);
      delay(110);
      noTone(A0);
      delay(80);
      tone(A0, NG4, 600);
      delay(110);
      noTone(A0); 
   StartStatus = 0;
   StartRetry = 0;
   delay (300);
  }
    
 }
 
  if (StartStatus == 5)
  {
     for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 15; fadeValue -=5)
    {
    analogWrite(StatusLED, fadeValue); 
    delay(10);
    }
         noTone(A0);
      tone(A0, NG3, 600);
      delay(110);
      noTone(A0);
      delay(80);
      tone(A0, NG4, 600);
      delay(110);
      noTone(A0);
      delay(80);
      tone(A0, NG5, 600);
      delay(110);
      noTone(A0); 
      
  digitalWrite (IgnitionRLY, HIGH);
  StartStatus ++;
  }
 
//------------------------------ Stage 3 - Running 
 if (StartStatus == 6)
 {
  Serial.println("Running Mode - Engine Running - E2S4");
  
  
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(2);
  display.setTextColor(BLACK,WHITE);
  display.setCursor(0,0);
  display.println(rpm);

  display.display();
  
  digitalWrite (IgnitionRLY, HIGH);
  analogWrite (StatusLED, 15);
  delay(10);
  
  if (rpm < 100)
  {StartStatus = 1;}
  else
  {StartStatus = 6;}

 }

//------------------------------ Stage 4 - Shut-down 
 if (StartStatus == 7)
 {
  Serial.println("Shut-down Mode - Cutting off Engine - E3S5");
  /*
  lcd.clear();
  lcd.print(" SHUTTING DOWN ");
  lcd.setCursor (0,2);
  lcd.print("Please Wait...");
  */
  
           noTone(A0);
      tone(A0, NG5, 600);
      delay(110);
      noTone(A0);
      delay(80);
      tone(A0, NG4, 600);
      delay(110);
      noTone(A0);
      delay(80);
      tone(A0, NG3, 600);
      delay(110);
      noTone(A0); 
  
  digitalWrite (IgnitionRLY, LOW);
  digitalWrite (StarterRLY, LOW);
  digitalWrite (StatusLED,  LOW);
  delay (1000);
 }

 
 if (StartStatus == 7)
 { StartStatus = 0;}
 

 
 

}

Devre Şeması

Etiketler

İlgili Makaleler

5 Yorum

  1. Sorunuzu daha detaylandirirsaniz,.yardımcı olmaya çalışacağız. Merak ettiğiniz ya da anlamadiginiz kısımları lütfen detaylı olarak belirtin.

   1. Devrede 4n35 yazan parça nedir UNO da 11 ve 12. Uçlar nereye gidiyor buton nasıl çalışıyor zamanlı mı tek tek basmak mı gerekiyor…
    Kodun gerçek sahibi sizmisiniz

    1. Tekrar merhaba, gayet net olarak yazmışım fakat gözünüzden kaçmış sanırım. Sorunuzu ve öğrenmek istediklerinizi detaylı olarak açıklarsanız elimizden geldiğince destek olmaya çalışabiliriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı